Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:


 • przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego;

 • przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii, jest poświadczone świadectwem;

 • przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym (najczęściej zawarciem zaręczyn).

 

 

Zaręczyny

Najbliższe rodziny (tj. rodzice, rodzeństwo i dziadkowie), spotykają się na skromnej uroczystości rodzinnej. Rodzice (a w ich braku osoby z najbliższej rodziny) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo.

(por. nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)

 

Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje:


 1. spisanie protokołu przedślubnego,
 2. nauki przedślubne,
 3. trzy  spotkania w katolickiej poradni rodzinnej,
 4. spotkanie z duszpasterzem,
 5. dwie spowiedzi przedślubne.

 

A. Protokół przedślubny

Spisanie protokołu odbywa się w kancelarii parafialnej.

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
 • indeks ukończenia katechizacji (nowożeńcy, którzy nie są bierzmowani, oraz nie ukończyli katechizacji w zakresie szkoły ponad podstawowej, mają obowiązek ukończenia tzw. katechumenatu - 10 nauk uzupełniających z zakresu podstawowych wiadomości z religii).

Po spisaniu protokołu narzeczeni uczestniczą w naukach przedślubnych i w 3 spotkaniach w katolickiej w poradni małżeńskiej.

 

B. Nauki przedślubne.

W naszej diecezji można wybrać jedną z czterech form nauk:

 • Katechezy parafialne
 • Spotkania dla narzeczonych
 • Rekolekcje dla narzeczonych
 • Spotkania warsztatowe w gronie kilku par.

Osobom "ambitnym", które chcą jak najlepiej się przygotować do życia w małżeństwie polecamy Spotkania warsztatowe. Dzięki wielu ćwiczeniom i rozmowom, do których prowadzą narzeczonych, pomagają one dobrze przygotować się do bycia małżonkiem i rodzicem.

 

C. Trzy  spotkania w katolickiej poradni rodzinnej

Należy przewidzieć je w odpowiednich odstępach czasu. Pierwsze spotkanie może się odbyć przed naukami przedślubnymi.

 

D. Rozmowa duszpasterska

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około tydzień przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Na tej rozmowie należy także ustalić w jaki sposób poprosić organistę o grę na ślubie i kościelnego o przygotowanie kościoła. Jeśli przy ślubie ma astystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba  o tym powiedzieć ks. proboszczowi.

E. Spowiedzi przedślubne

Każdy z narzeczonych otrzymuje w czasie spisywania protokołu przedślubnego kartkę do spowiedzi. Pierwszą spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem kościelnym. Przystępując do spowiedzi należy uprzedzić kapłana, że jest to spowiedź przedślubna.

 

 

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada - jeśli są ludźmi wierzącymi - by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii.

Zapowiedzi, czyli informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.